Dec
01
2020

Nauka zdalna oraz ferie zimowe w roku szk. 2020/2021

Od dnia 30.11.2020rdo dnia 22.12.2020r. wszystkie zajęcia dydaktyczne w PSM I i II st. będą realizowane  wyłącznie zdalnie.

Ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 zostały ustalone jednolicie dla całego kraju – od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 2111 )

Nov
27
2020

LAUREACI KONKURSÓW

W ostatnich dniach, 23-25 listopada odbył się: IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Krystyny Jamroz w Kielcach. W tych wyjątkowych okolicznościach tegoroczna edycja miała formułę hybrydową (on-line).
Nasi uczniowie otrzymali cenne nagrody i wyróżnienia.
W grupie pierwszej (uczniowie klas 1-2):

  • Jan Baranowski – I nagroda oraz nagroda specjalna im. Krystyny Jamroz za najlepsze wykonanie pieśni polskiego kompozytora(uczeń klasy śpiewu mgr Magdaleny Spytek-Stankiewicz)
  •  Klara Baron – wyróżnienie(uczennica klasy śpiewu mgr Magdaleny Spytek-Stankiewicz)

W grupie drugiej (uczniowie klas 3-4):

  • Daniel Oktawian Piotrowski – II nagroda(uczeń klasy śpiewu mgr Grażyny Bollin)
  • Klaudyna Siwek – wyróżnienie(uczennica klasy śpiewu mgr Joanny Wojnowskiej)
  • Marcin Konopacki – wyróżnienie(uczeń klasy śpiewu prof. dr. hab. Jana Ballarina)

Uczniom akompaniowali Pani mgr Marta Staszczyszyn-Żak i Pan mgr Paweł Wróbel. Nagrania konkursowe zrealizował Pan mgr Kornel Wieczorek.

 

http://www.muzyczna.kielce.pl/pl-PL/osmwydarzenia/1728-laureaci-ix-ogolnopolskiego-konkursu-wokalnego-im-k-jamroz

 Serdecznie gratulujemy uczniom, rodzicom i pedagogom wspaniałych sukcesów!

Oct
26
2020

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach  

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Na podstawie:

1)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1389),

2)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1830).

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania pracy szkoły dyrektor informuje o wprowadzeniu nauczania zdalnego od 26.10. 2020r.. Nauczanie to odbywać się będzie poprzez:

- kontakt z nauczycielami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,

- wykonywanie poleceń nauczyciela oraz przekazywanie informacji zwrotnej o wykonanym zadaniu.

Tygodniowy rozkład zajęć i zakres treści nauczania ustala nauczyciel prowadzący w sposób umożliwiający realizację podstawy programowej.

Wymiana informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna podlegać ogólnym zasadom ochrony danych osobowych. Materiały w postaci filmów i nagrań nie podlegają publikacji, są one przetwarzane wyłącznie przez uczniów, rodziców i nauczycieli prowadzących dane zajęcia dydaktyczne i powinny być okresowo usuwane.

W nauce zdalnej wykorzystywana jest platforma Office365 oraz inne narzędzia ustalone przez nauczyciela w porozumieniu z kierownikiem sekcji lub dyrekcją szkoły.

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW/OPIEKUNÓW DOTYCZĄCA ZASAD I FORM PROWADZENIA ZAJĘĆ

1. Nauczyciele przedmiotu głównego oraz fortepianu dodatkowego/obowiązkowego/dla wokalistów realizują lekcje zgodnie z obowiązującym wcześniej tygodniowym planem zajęć. W porozumieniu z uczniami i rodzicami/opiekunami zmianie może ulec godzina lekcji. Lekcje prowadzone są w sposób bezpośredni on-line,  a także poprzez wymianę filmów dydaktycznych prezentujących wykonania nauczyciela i ucznia, każdorazowo opatrzonych komentarzem, przekazywanie wskazówek do codziennej pracy, a w przypadku wokalistyki także tłumaczenie tekstów zalecanych utworów z literatury obcej i ćwiczenia oddechowe.  W sytuacji braku dostępnego instrumentu (fortepian dodatkowy/ obowiązkowy/ dla wokalistów) nauczyciel zadaje materiał dostosowany do możliwości ucznia – czytanie nut, realizację rytmu, ćwiczenia palcowe do wykonania, analizę utworu.

2. Zajęcia z przedmiotów zbiorowych odbywają się w sposób bezpośredni on-line,  a także polegają na wymianie pomiędzy nauczycielami i uczniami materiałów i ćwiczeń, również z wykorzystaniem zalecanych przez CEA materiałów do nauki zdalnej. Część materiałów może być zamieszczana w zakładce „komunikaty dla uczniów” na stronie internetowej szkoły. Częstotliwość publikacji będzie zgodna z obowiązującym planem lekcji. Uczniowie będą oceniani na podstawie zaangażowania w naukę zdalną a także zadań i testów odesłanych do nauczyciela.

Nauczyciele zespołów kameralnych będą prowadzili kontrolę realizacji poszczególnych partii przez członków zespołu, a także polecali dostępne materiały z kameralistyki, do samodzielnego zapoznania się i wymiany uwag. W przypadku dużych zespołów (chór, orkiestra, zespół instrumentalny) nauczyciele przygotowują zadania dotyczące przygotowania fragmentu swojej partii, ćwiczeń oddechowych, zapoznania się z interesującymi wykonaniami realizowanych utworów, poszerzania wiedzy na temat repertuaru zespołowego.

3. Nauczyciele akompaniatorzy mają obowiązek systematycznego kontaktu z nauczycielami przedmiotu głównego, pozyskiwania nut i przygotowywania swojej partii. Na potrzeby uczniów mogą nagrywać fragmenty akompaniamentu lub polecać dostępne nagrania do wykorzystania w ramach ćwiczeń.

Wszyscy nauczyciele prowadzą ewidencję przeprowadzonych zajęć i monitorują frekwencję uczniów.

 

Oct
26
2020

UWAGA NAUKA ZDALNA

Działając na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389  z późn. zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870) – stan prawny  na dzień 24 października 2020r., w okresie od 26.10.2020r. do 08.11.2020r. wszystkie zajęcia dydaktyczne w PSM I i II st. w Gliwicach odbywać się będą w sposób zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Informacje dotyczące sposobu i form realizacji poszczególnych zajęć będą bezpośrednio przekazywane przez poszczególnych nauczycieli za pomocą aplikacji TEAMS lub innych komunikatorów. Prosimy również o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły.

Oct
20
2020

Komunikat dla rodziców, opiekunów i uczniów

Przypominamy rodzicom/opiekunom prawnym uczniów oraz pełnoletnim uczniom naszej szkoły  o obowiązku niezwłocznego telefonicznego powiadamiania sekretariatu szkoły (tel. 32/ 231 31 23) w przypadku uzyskania skierowania na kwarantannę lub pozytywnego wyniku testu COVID-19.

Oct
19
2020

Komunikat dla wszystkich uczniów

W związku ze znaczącym wzrostem zakażeń COVID-19 uczniowie i nauczyciele powinni, w miarę możliwości, zasłaniać usta i nos także w czasie zajęć lekcyjnych.

Zarządzenie nr PSM 0211.21.2020

Oct
19
2020

Komunikat dla uczniów PSM II st.

Uwaga !!!

 

Od dnia 20 października 2020r. ogranicza się funkcjonowanie

szkoły muzycznej II stopnia.

Zajęcia:

- czytania nut głosem

- dykcji i recytacji

- elementów gry aktorskiej

- form muzycznych

- harmonii

- historii muzyki

- konsultacji językowych – j. włoski

- konwersatorium z historii muzyki

- kształcenia słuchu

- literatury muzycznej

- ruchu scenicznego

- zasad muzyki z elementami edycji nut

 

będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, według harmonogramu tygodniowego:

    tydzień A:  klasy I, II, VI instrumentalistyki i wokalistyki, począwszy od 20-23.10.2020r.

    tydzień B:  klasy III, IV, V instrumentalistyki i wokalistyki, począwszy od 26-30.10.2020r.

    tydzień A:  klasy I, II, VI instrumentalistyki i wokalistyki, 2-6.11. 2020r.

    tydzień B:  klasy III, IV, V instrumentalistyki i wokalistyki, 9-13.11.2020r.

i kolejno naprzemiennie tydzień A, tydzień B,  aż do odwołania.

 

Pozostałe zajęcia w szkole muzycznej II stopnia odbywają się stacjonarnie, według dotychczasowego planu.

 

Szkoła muzyczna I stopnia w całości pracuje stacjonarnie.

 

Zarządzenie nr PSM.0211.22.2020

 

Older posts «