Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach

Komunikaty dla uczniów

Plan zajęć

Sukcesy uczniów

Komunikaty

Aktualności

01.09.2022r.
01.09.2022r.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
(Monitoring wizyjny)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach, ul. Ziemowita 12, reprezentowana przez dyrektora szkoły.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się z nim kontaktować poprzez adres
  e-mail: iod@psmgliwice.onmicrosoft.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom odwiedzającym Urząd Gminy, pracownikom, zabezpieczenia mienia oraz zapewnienia porządku publicznego
  i bezpieczeństwa obywateli.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (nie dłużej niż 1 m-c). W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 7. Przysługuje Pani/Pan:
 8. prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content