mar
24
2020

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach  

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   

 

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania pracy szkoły dyrektor informuje o wprowadzeniu nauczania zdalnego. Nauczanie to odbywać się będzie poprzez:

- kontakt z nauczycielami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,

- wykonywanie poleceń nauczyciela oraz przekazanie informacji zwrotnej o wykonanym zadaniu.

Tygodniowy rozkład zajęć i zakres treści nauczania ustala nauczyciel prowadzący w sposób umożliwiający realizację podstawy programowej.

                W związku z zaistniałą sytuacją wymiana informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna podlegać ogólnym zasadom ochrony danych osobowych. Materiały w postaci filmów i nagrań nie podlegają publikacji, są one przetwarzane wyłącznie przez uczniów, rodziców i nauczycieli prowadzących dane zajęcia dydaktyczne i powinny być okresowo usuwane.

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW/OPIEKUNÓW DOTYCZĄCA ZASAD I FORM PROWADZENIA ZAJĘĆ

1. Nauczyciele przedmiotu głównego oraz fortepianu dodatkowego/obowiązkowego/dla wokalistów realizują lekcje zgodnie z obowiązującym wcześniej tygodniowym planem zajęć. W porozumieniu z uczniami i rodzicami/opiekunami zmianie może ulec godzina lekcji. Lekcje prowadzone są poprzez wymianę filmów dydaktycznych prezentujących wykonania nauczyciela i ucznia, każdorazowo opatrzonych komentarzem, przekazywanie wskazówek do codziennej pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kontakt online, a w przypadku wokalistyki także tłumaczenie tekstów zalecanych utworów z literatury obcej i ćwiczenia oddechowe.  W przypadku braku dostępnego instrumentu (fortepian dodatkowy/obowiązkowy/dla wokalistów) nauczyciel zadaje materiał dostosowany do możliwości ucznia – czytanie nut, realizację rytmu, ćwiczenia palcowe do wykonania, analizę utworu.

2. Zajęcia z przedmiotów zbiorowych polegają na wymianie pomiędzy nauczycielami i uczniami materiałów i ćwiczeń, także z wykorzystaniem zalecanych przez CEA materiałów do nauki zdalnej. Część materiałów zamieszczana jest również w zakładce „komunikaty dla uczniów” na stronie internetowej szkoły. Częstotliwość publikacji będzie zgodna z obowiązującym planem lekcji. Uczniowie będą oceniani na podstawie zaangażowania w naukę zdalną a także zadań i testów odesłanych do nauczyciela. Nauczyciele mogą także wykorzystywać popularne komunikatory, łącząc się z uczniami i prosząc o realizację zadanego materiału (czytanie nut głosem, realizacja rytmu, odpowiedź ustna).

Nauczyciele zespołów kameralnych będą prowadzili kontrolę realizacji poszczególnych partii przez członków zespołu, a także polecali dostępne materiały z kameralistyki, do samodzielnego zapoznania się i wymiany uwag. W przypadku dużych zespołów (chór, orkiestra, zespół instrumentalny) nauczyciele przygotowują zadania dotyczące przygotowania fragmentu swojej partii, ćwiczeń oddechowych, zapoznania się z interesującymi wykonaniami  realizowanych utworów, poszerzania wiedzy na temat repertuaru zespołowego.

3. Nauczyciele akompaniatorzy mają obowiązek systematycznego kontaktu z nauczycielami przedmiotu głównego, pozyskiwania nut i przygotowywania swojej partii. Na potrzeby uczniów mogą nagrywać fragmenty akompaniamentu lub polecać dostępne nagrania do wykorzystania w ramach ćwiczeń.

Wszyscy nauczyciele prowadzą ewidencję przeprowadzonych zajęć i monitorują frekwencję uczniów.

mar
24
2020

REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021 do PSM I i II st.

W związku z zaistniałą sytuacją, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach przesuwa terminy rekrutacji i składania wniosków o przyjęcie do szkoły muzycznej I i II st.

O terminach i sposobie rekrutacji będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Planowane terminy kursu przygotowawczego dla kandydatów do PSM II st., ulegają czasowemu zawieszeniu. O nowych terminach lub anulowaniu kursu w bieżącym roku szkolnym będziemy informować na stronie szkoły.

Więcej informacji oraz druki do pobrania dostępne tutaj:

REKRUTACJA PSM I ST.

REKRUTACJA PSM II ST.

mar
20
2020

Koronawirus

Prosimy o bieżące śledzenia aktualnych informacji dotyczących sytuacji związanej z koronawirusem.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-uczniow-i-studentow

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow

https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

mar
17
2020

Nauczanie zdalne

Materiały do nauczania zdalnego dostępne pod zakładką KOMUNIKATY DLA UCZNIÓW po wcześniejszym zalogowaniu się przez panel logowania

mar
16
2020

Uwaga

Informujemy, że wszelkie kontakty rodziców, opiekunów oraz uczniów mogą odbywać się jedynie drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 

E-mail: sekretariat@psm.gliwice.eu

Tel. 32 231 31 23

mar
11
2020

ODWOŁANE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE OD 12-03-2020R. DO 25-03-2020R.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie MEN, wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zostają zawieszone od dnia 12-03-2020r. do dnia 25-03-2020r.

Przypominamy, że szkoły artystyczne bez pionu ogólnokształcącego nie wykonują zadań opiekuńczych.

mar
04
2020

KORONAWIRUS

Informacja Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie KORONAWIRUSA:

czytaj więcej

 

Zwracamy się z prośbą o śledzenie informacji umieszczanych na oficjalnych stronach takich urzędów jak: Główny Inspektorat Sanitarny https://gis.gov.pl/

Jednocześnie informujemy, że uruchomiono specjalną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dot. postępowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia koronawirusa.

Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800 190 590.

Informacje można także uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gliwicach
 pod numerem telefonu 666 227 205 .

 

 

Starsze posty &laquo