LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO KSZTAŁCENIA

W PSM I st. w GLIWICACH

 

listy zakwalifikowanych – cykl 6-letni
listy zakwalifikowanych – cykl 4-letni

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PSM I st.

zostanie umieszczona w dniu 16.05.2022r. o godz. 1600  na stronie internetowej  www.psmgliwice.pl  (według przydzielonego kodu)  oraz na tablicy na parterze szkoły

  Uwaga!

Zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

 Zakwalifikowanie oznacza uzyskanie, w trakcie badania przydatności przez kandydata, co najmniej minimalnej wymaganej liczby punktów, uprawniających do podjęcia nauki w PSM I st.

O przyjęciu do szkoły muzycznej decyduje liczba miejsc na wybrany przez kandydata instrument.

 

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO PSM I st.

zostanie umieszczona w dniu 12.07.2022r. o godz. 1200  na tablicy na parterze szkoły

 

Zapraszamy dzieci i młodzież do rozpoczęcia nauki w naszej Szkole

W Państwowej Szkole Muzycznej I st. przygotowaliśmy

dla chętnych 2 cykle nauczania:

 

I. Cykl 6-letni dla dzieci, w wieku od 6* do 9 lat, umożliwiający naukę gry na:

fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie, gitarze, flecie, klarnecie,oboju ,trąbce lub instrumentach perkusyjnych.

 II. Cykl 4-letni dla dzieci i młodzieży, w wieku od 10 do 16 lat,w czasie którego uczniowie mogą posiąść umiejętność gry na:

fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, akordeonie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, waltorni, trąbce, tubie, puzonie lub na instrumentach perkusyjnych.

Prosimy zainteresowanych o złożenie w formie papierowej wniosku o przyjęcie wraz z zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia dodatkowej nauki w szkole muzycznej).

W przypadku, dzieci 6 – letnich należy dołączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.

 

Wszystkie wymagane dokumenty znajdą Państwo w zakładce
REKRUTACJA DO POBRANIA