Zakwalifikowanie oznacza uzyskanie, w trakcie badania przydatności kandydat, co najmniej minimalnej wymaganej liczby punktów, uprawniających do podjęcia nauki w PSM I st.

O przyjęciu do szkoły muzycznej decyduje liczba miejsc na wybrany przez kandydata instrument.

Lista przyjętych podana będzie 11 lipca 2023r. o godz. 12:00 tylko i wyłącznie na tablicy ogłoszeń w szkole.

PRÓG PUNKTOWY WYMAGANY DO ZAKWALIFIKOWANIA na cykl 6-letni:

28 punktów na 35 możliwych do uzyskania

 

PRÓG PUNKTOWY WYMAGANY DO ZAKWALIFIKOWANIA na cykl 4-letni:

30 punktów na 37 możliwych do uzyskania

Zapraszamy dzieci i młodzież do rozpoczęcia nauki w naszej Szkole

W Państwowej Szkole Muzycznej I st. przygotowaliśmy

dla chętnych 2 cykle nauczania:

 

I. Cykl 6-letni dla dzieci, w wieku od 6* do 9 lat, umożliwiający naukę gry na:

fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie, gitarze, flecie, klarnecie,oboju, saksofonie, trąbce lub instrumentach perkusyjnych.

 II. Cykl 4-letni dla dzieci i młodzieży, w wieku od 10 do 16 lat,w czasie którego uczniowie mogą posiąść umiejętność gry na:

fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, akordeonie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, waltorni, trąbce, tubie, puzonie lub na instrumentach perkusyjnych.

Przesłuchania do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. odbędą się w dniach 18 i 19 maja 2023r.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmować będziemy od 3 kwietnia do 27 kwietnia.

Prosimy zainteresowanych o złożenie w formie papierowej wniosku o przyjęcie wraz z zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia dodatkowej nauki w szkole muzycznej).

W przypadku, dzieci 6 – letnich należy dołączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.

 

Wszystkie wymagane dokumenty znajdą Państwo w zakładce
REKRUTACJA DO POBRANIA