KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administrator

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach, ul. o. J. Siemińskiego 6, reprezentowana przez dyrektora szkoły.  

 
Współadministratorzy

 1. Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1. https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/regulamin_organizacyjny_urzedu_miejskiego

 
Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi dostępne są pod adresem: https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo_danych_osobowych
 
Inspektor ochrony danych Administratora

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Anna Pielok,  adres e-mail: annapielok@op.pl

 
Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
1)     Przepisy prawa:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

2)     Zgoda osoby, której dane dotyczą (w zakresie wizerunku)
Odbiorcy danych
 

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
  1. Dostawca oprogramowania do przygotowania i wydruku świadectw szkolnych
   Wydawnictwo Akcydensowe S.A. Olsztyn, ul. Żelazna 3
  2. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  3. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym
  4. Podmioty, które realizują zadania publiczne

 
Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

– Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia roku szkolnego, w którym dziennik był prowadzony.
– Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez okres 50 lat.


Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  2. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
  3. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;

cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. ograniczenia przetwarzania
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
Informacje dodatkowe
10. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
12. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.