1. KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administrator

  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Państwowa Szkoła Muzyczna       I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach, ul. o. J. Siemińskiego 6, reprezentowana przez dyrektora szkoły.

  Inspektor ochrony danych Administratora

  Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Przemysław Kawa, adres e-mail: iod@psmgliwice.onmicrosoft.com

  Cel i podstawa przetwarzania

  1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
  • Art. 6 ust. 1 lit. a) , b), c) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  1. Przepisy prawa:
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  1. Zgoda osoby, której dane dotyczą (w zakresie wizerunku) 

  Odbiorcy danych

  Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:

   1. Dostawca oprogramowania do przygotowania i wydruku świadectw szkolnych
   2. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
   3. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym
   4. Podmioty, które realizują zadania publiczne

  Okres przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  – Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia roku szkolnego, w którym dziennik był prowadzony.
  – Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.

  Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez okres 50 lat.

  Prawa osób, których dane dotyczą.

  Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

   1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
   2. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
   3. usunięcia danych;
   4. ograniczenia przetwarzania
   5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Informacje dodatkowe
  1. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.
  3. Podanie danych osobowych objętych zgodą jest nie jest obowiązkowe.  Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Współadministratorzy

  Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 2. Poniżej znajduję się treść zarządzenia organizacyjnego

  Zarzadzenie_organizacyjne_Prezydenta_Miasta_Gliwice_84_19_z_dnia_12_sierpnia_2019_r

 
Poniżej klauzula informacyjna dotycząca profilu na stronie facebook:
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
(Monitoring wizyjny)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach, ul. Ziemowita 12, reprezentowana przez dyrektora szkoły.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się z nim kontaktować poprzez adres
  e-mail: iod@psmgliwice.onmicrosoft.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom odwiedzającym Urząd Gminy, pracownikom, zabezpieczenia mienia oraz zapewnienia porządku publicznego
  i bezpieczeństwa obywateli.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (nie dłużej niż 1 m-c). W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 7. Przysługuje Pani/Pan:
 8. prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.