KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach, ul. o. J. Siemińskiego 6, reprezentowana przez dyrektora szkoły.

 

Współadministratorzy

 1. Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1. https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/regulamin_organizacyjny_urzedu_miejskiego

Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi dostępne są pod adresem: https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo_danych_osobowych

Inspektor ochrony danych Administratora

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Anna Pielok, adres e-mail: pielok_a@psm.gliwice.eu

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 • Przepisy prawa:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą (w zakresie wizerunku)

 

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
  1. Dostawca oprogramowania do przygotowania i wydruku świadectw szkolnych
   Wydawnictwo Akcydensowe S.A. Olsztyn, ul. Żelazna 3
  2. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  3. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym
  4. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego „Fryderyk” Netro42 Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Króla Kazimierza 18, 35-061 Rzeszów
  5. Podmioty, które realizują zadania publiczne

 

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

– Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia roku szkolnego, w którym dziennik był prowadzony.

– Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez okres 50 lat.


Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:  dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych; usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;  cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ograniczenia przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje dodatkowe

 1. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
 2. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 • Jednocześnie informujemy, że ważne wydarzenia i konkursy, w celu promocji Szkoły oraz wychowanków mogą być zamieszczane w mediach społecznościowych.

www.facebook.com

www.youtube.com

Aby skorzystać ze swoich praw należy zwrócić się do administratorów ww. serwisów

 1. Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation/
 2. YouTube: https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=pl&ref_topic=6151248/

2). W zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych w ramach serwisów dostarczanych przez Facebook Ireland Ltd. (tj. Facebook ) my oraz Facebook Ireland Ltd. jesteśmy wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników naszych stron w serwisie. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień odnośnie współadministrowania Twoimi danymi są dostępne na  stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 1.