REGULAMIN

XIII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego

im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach

15-17 kwietnia 2021

1.Organizatorem XIII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Ludomira Różyckiego  jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, współorganizatorem – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach.

 1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest przeznaczony dla uczniów wokalistyki szkół muzycznych II stopnia. Głównym jego celem jest popularyzowanie twórczości wokalnej Ludomira Różyckiego oraz wyłonienie i promowanie utalentowanych młodych wykonawców.
 2. Konkurs odbywa się w dniach: 15 – 17 kwietnia 2021r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach ul. o. Jana Siemińskiego 6, 44-100 Gliwice.
 3. Konkurs jest dwuetapowy:

Program pierwszego etapu:

a) utwór barokowy lub klasyczny;

b) pieśń romantyczna kompozytora obcego;

c) pieśń Ludomira Różyckiego lub kompozytora śląskiego*.

Z powyższych pozycji należy wybrać dwie i dokonać nagrania.

Program drugiego etapu:

a) pieśń I. J. Paderewskiego;

b) pieśń lub aria Ludomira Różyckiego (inna niż w I etapie);

c) utwór dowolny.

Z powyższych pozycji należy wybrać dwie i dokonać nagrania.

Wśród wybranych utworów powinna się znaleźć pozycja Ludomira Różyckiego.

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej szkoły: www.psmgliwice.pl i przesłanie go w formie elektronicznej na adres: sekretariat@psm.gliwice.eu, w terminie do 12 marca 2021r.

Formularz zgłoszenia obejmuje:

– imię i nazwisko uczestnika,

– datę urodzenia i wiek uczestnika,

– klasę, do której uczestnik uczęszcza,

– imię i nazwisko nauczyciela,

– imię i nazwisko akompaniatora,

– nazwę i adres szkoły, telefon, email,

– program artystyczny przygotowany przez uczestnika,

– czas trwania programu.

 1. Otwarcie konkursu nastąpi 15 kwietnia 2021r. o godz. 10:00 w sali koncertowej PSM I i II st. w Gliwicach.
 2. Przesłuchania odbywać się będą w dniach:

15 kwietnia 2021r. od godz. 10.15

16 i 17 kwietnia 2021r. od godz. 10.00 w sali koncertowej PSM I i II st. w Gliwicach

 1. Koncert laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się 17 kwietnia 2021r.
 2. Uczestnicy występują w kolejności alfabetycznej od wylosowanej wcześniej litery, zgodnie z harmonogramem.
 3. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i pobytu we własnym zakresie.
 4. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom możliwości współpracy z pianistą konkursowym.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału studenci wydziałów wokalnych wyższych uczelni artystycznych oraz uczniowie członków Jury.
 6. Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną konkurs przeprowadzony będzie w formie online.

 7. Oceny uczestników dokona pięcioosobowe Jury, powołane przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

Jury oceniać będzie w skali 1-25 pkt. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Ocena obejmuje całokształt wykonania programu konkursowego i uwzględnia:

– walory  głosowe oraz umiejętności wokalne w zakresie techniki posługiwania się głosem,

– muzykalność wykonania,

-ogólny wyraz artystyczny.

15.Tryb pracy jury:

a.Obliczenia punktacji dokonuje Sekretarz Konkursu.

b.Po zakończeniu przesłuchania uczestników I etapu, sekretarz sporządza dla jurorów wykaz średnich ocen od najwyższej do najniższej bez podania nazwisk.

c.Listę osób dopuszczonych do II etapu podaje się w kolejności alfabetycznej bez uzyskanej punktacji.

d.Po zakończeniu II etapu, Sekretarz Konkursu dokonuje obliczeń średnich ocen II etapu, a następnie sumy średnich ocen I i II etapu od najwyższej do najniższej.

e.Na podstawie wykazu łącznej punktacji I i II etapu, Jury podejmuje decyzję
o przyznaniu nagród głównych i wyróżnień.

f.Jury może nie przyznać niektórych nagród, zamieniając je na nagrody niższego rzędu i wyróżnienia lub nagrody specjalne.

16.Konkurs ma formę dwuetapową. Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest uzyskanie minimum 20 punktów.

17. Ogłoszenie wyników poszczególnych etapów, nastąpi bezpośrednio po ich zakończeniu, po obradach Jury.

18. Laureatami pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca zostają uczestnicy, którzy uzyskali najwyższą sumę średniej punktacji za I i II etap zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

19. Uczestnik biorący udział w przesłuchaniach II etapu jest określany jako finalista konkursu.

20. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, o których podziale zadecyduje Jury.

Przewidziana jest również nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Ludomira Różyckiego.

21.Uczestnicy, którzy zdobędą nagrodę lub wyróżnienie zobowiązani są do wystąpienia w koncercie laureatów z programem ustalonym przez Jury.

22.Laureaci i finaliści uzyskują uprawnienia zgodnie z art.44zh ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe lub z przepisami wydanymi na podstawie art. 162 tej ustawy.

Laureaci konkursu zgodnie z art. 44zh ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) otrzymują odpowiednio z danych zajęć edukacyjnych artystycznych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną (w przypadku szkoły policealnej – najwyższą pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną) oraz są zwolnieni z egzaminu promocyjnego lub końcowego (dot. zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocena klasyfikacyjna ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego). 

*Polecamy korzystać z wydanych przez Akademię Muzyczną w Katowicach trzech zeszytów „Śląska liryka wokalna”, zawierającej bardzo cenne, o różnym stopniu trudności pieśni śląskich kompozytorów m.in. Henryka Mikołaja Góreckiego, Józefa Świdra, Władysławy Markiewiczówny, Jana Sztwiertni, Antoniego Szafranka, Marcina Kamińskiego, Jana Wincentego Hawela, Edwarda Bogusławskiego, Jacka Glenca i wielu innych.

W sprawach repertuarowych informacji udziela Pani Magdalena Spytek-Stankiewicz:

e-mail: mezzosopran@wp.pl, tel. 500 601 706.