Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej psmgliwice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego psmgliwice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Termin przeglądu i aktualizacji: 2022-03-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego psmgliwice.pl prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sylwia Zawada, adres poczty elektronicznej zawada_s@psm.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 514 255 535. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego psmgliwice.pl lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego psmgliwice.pl chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Gliwicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek główny  ul. ojca Jana Siemińskiego 6

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla uczniów i pracowników szkoły dostępne jest wyłącznie wejście od ulicy ojca Jana Siemińskiego  – nie jest przystosowane dla osób  z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i większość pomieszczeń na parterze i I piętrze. W budynku brak wind oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Brak pochylni dla wózków.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne, pomoc pracownika portierni  znajdującego się przy wejściu do budynku).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni znajdującego się przy wejściu do budynku szkoły –  dane kontaktowe tel. 32 231 31 23 wew.10.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych. Dostępność zapewniona jest na parkingu szkolnym po uprzednim poinformowaniu telefonicznym – dane kontaktowe tel. 32 231 31 23  wew. 10.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Budynek pomocniczy ul. ojca Jana Siemińskiego 6a

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dostępność do budynku w którym znajdują się: sala orkiestrówki, biblioteka szkolna i sala perkusji od ulicy ojca Jana Siemińskiego, wejścia od strony parkingi szkolnego  – nie jest przystosowane dla osób  z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia orkiestrówki znajdujące się na parterze. W budynku brak wind oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Brak pochylni dla wózków.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni znajdującego się przy wejściu do budynku głównego szkoły –  dane kontaktowe tel. 32 231 31 23 wew.10.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych. Dostępność zapewniona jest na parkingu szkolnym po uprzednim poinformowaniu telefonicznym – dane kontaktowe tel. 32 231 31 23  wew. 10.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu  i online.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.  w Gliwicach będzie dążyła do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Ponadto  w najbliższym czasie planowana jest  zmiana siedziby szkoły do przystosowanego dla osób niepełnosprawnych budynku na ul. ks. Ziemowita 12 w Gliwicach.