Komunikaty

Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. 1.       Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach,
ul. o .Jana Siemińskiego 6, 44-100 Gliwice, reprezentowana przez Dyrektora Placówki

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 1. a.       Wypełnianie obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych przepisami prawa:
 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
 • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe
 1. b.      Zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą

Art. 6 ust. 1. lit a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 1. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane przez okres zgodny

z Instrukcją Archiwalną, opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

 1. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody
  lub zgodnie z pkt 3.

  1. Dostępu do swoich danych.
  2. Sprostowania danych.
  3. Usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody.
 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
  na podstawie przepisów prawa.
 3. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 5. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest:  

Anna Pielok, adres e-mail: annapielok@op.pl