Uwaga!

Zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

 Zakwalifikowanie oznacza uzyskanie, w trakcie badania przydatności przez kandydata, co najmniej minimalnej wymaganej liczby punktów, uprawniających do podjęcia nauki w PSM I st.

 O przyjęciu do szkoły muzycznej decyduje liczba miejsc na wybrany przez kandydata instrument.

 

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO PSM I st.

zostanie ogłoszona w dniu 10.07.2020r. o godz. 1200  na stronie internetowej www.psmgliwice.pl

 

 
Zmiany w zasadach rekrutacji do szkół artystycznych
W ramach badania przydatności kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia przewidywany jest indywidualny sprawdzian predyspozycji do kształcenia (wykonanie dowolnej piosenki, sprawdzenie słuchu muzycznego).

Zapraszamy dzieci i młodzież do rozpoczęcia nauki w naszej Szkole.
W Państwowej Szkole Muzycznej I st. przygotowaliśmy dla chętnych 2 cykle nauczania:

I. Cykl 6-letni dla dzieci, w wieku od 6* do 9 lat, umożliwiający naukę gry na:

fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie, gitarze, flecie, klarnecie,oboju, trąbce lub na instrumentach perkusyjnych.

 

II. Cykl 4-letni dla dzieci i młodzieży, w wieku od 10 do 16 lat,w czasie którego uczniowie mogą posiąść umiejętność gry na:

fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, akordeonie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, waltorni, trąbce, tubie, puzonie lub na instrumentach perkusyjnych.

W związku z zaistniałą sytuacją, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach przesuwa terminy rekrutacji. Istnieje możliwość składania wniosków o przyjęcie do szkoły muzycznej I i II st.w formie:
elektronicznej – w tym celu należy wysłać niezbędne dokumenty (wniosek o przyjęcie i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia dodatkowej nauki) na adres email: sekretariat@psm.gliwice.eu oraz w temacie korespondencji wpisać :
Rekrutacja PSM I st.
papierowej – listownie na adres : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Gliwicach, ul. o. Jana Siemińskiego 6, 44-100 Gliwice  lub poprzez wrzucenie dokumentów  rekrutacyjnych (wniosek o przyjęcie i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia dodatkowej nauki) do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do szkoły w zamkniętej kopercie z napisem Rekrutacja.

 

Wnioski o przyjęcie wraz z zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia dodatkowej nauki  w szkole muzycznej) przyjmujemy

od dnia 1 do dnia 29 maja 2020 r. 

Dodatkowe informacje:

  1. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat powinien złożyć w/wym. zaświadczenie najpóźniej w  dniu badania przydatności kandydatów.
  2. W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły w formie elektronicznej bez podpisu rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata, należy uzupełnić je w szkole, najpóźniej w dniu badania przydatności kandydatów.
  3.  W sytuacji dostarczenia wniosku w formie skanu, należy dostarczyć oryginał wniosku w terminie, jak wyżej.

 

 O terminach i sposobie przeprowadzenia przesłuchania bądź egzaminu wstępnego będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły.