UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach  

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   

 

 
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania pracy szkoły dyrektor informuje o wprowadzeniu nauczania zdalnego. Nauczanie to odbywać się będzie poprzez:
– kontakt z nauczycielami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
– wykonywanie poleceń nauczyciela oraz przekazanie informacji zwrotnej o wykonanym zadaniu.
Tygodniowy rozkład zajęć i zakres treści nauczania ustala nauczyciel prowadzący w sposób umożliwiający realizację podstawy programowej.
                W związku z zaistniałą sytuacją wymiana informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna podlegać ogólnym zasadom ochrony danych osobowych. Materiały w postaci filmów i nagrań nie podlegają publikacji, są one przetwarzane wyłącznie przez uczniów, rodziców i nauczycieli prowadzących dane zajęcia dydaktyczne i powinny być okresowo usuwane.
 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW/OPIEKUNÓW DOTYCZĄCA ZASAD I FORM PROWADZENIA ZAJĘĆ

1. Nauczyciele przedmiotu głównego oraz fortepianu dodatkowego/obowiązkowego/dla wokalistów realizują lekcje zgodnie z obowiązującym wcześniej tygodniowym planem zajęć. W porozumieniu z uczniami i rodzicami/opiekunami zmianie może ulec godzina lekcji. Lekcje prowadzone są poprzez wymianę filmów dydaktycznych prezentujących wykonania nauczyciela i ucznia, każdorazowo opatrzonych komentarzem, przekazywanie wskazówek do codziennej pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kontakt online, a w przypadku wokalistyki także tłumaczenie tekstów zalecanych utworów z literatury obcej i ćwiczenia oddechowe.  W przypadku braku dostępnego instrumentu (fortepian dodatkowy/obowiązkowy/dla wokalistów) nauczyciel zadaje materiał dostosowany do możliwości ucznia – czytanie nut, realizację rytmu, ćwiczenia palcowe do wykonania, analizę utworu.
2. Zajęcia z przedmiotów zbiorowych polegają na wymianie pomiędzy nauczycielami i uczniami materiałów i ćwiczeń, także z wykorzystaniem zalecanych przez CEA materiałów do nauki zdalnej. Część materiałów zamieszczana jest również w zakładce „komunikaty dla uczniów” na stronie internetowej szkoły. Częstotliwość publikacji będzie zgodna z obowiązującym planem lekcji. Uczniowie będą oceniani na podstawie zaangażowania w naukę zdalną a także zadań i testów odesłanych do nauczyciela. Nauczyciele mogą także wykorzystywać popularne komunikatory, łącząc się z uczniami i prosząc o realizację zadanego materiału (czytanie nut głosem, realizacja rytmu, odpowiedź ustna).
Nauczyciele zespołów kameralnych będą prowadzili kontrolę realizacji poszczególnych partii przez członków zespołu, a także polecali dostępne materiały z kameralistyki, do samodzielnego zapoznania się i wymiany uwag. W przypadku dużych zespołów (chór, orkiestra, zespół instrumentalny) nauczyciele przygotowują zadania dotyczące przygotowania fragmentu swojej partii, ćwiczeń oddechowych, zapoznania się z interesującymi wykonaniami  realizowanych utworów, poszerzania wiedzy na temat repertuaru zespołowego.
3. Nauczyciele akompaniatorzy mają obowiązek systematycznego kontaktu z nauczycielami przedmiotu głównego, pozyskiwania nut i przygotowywania swojej partii. Na potrzeby uczniów mogą nagrywać fragmenty akompaniamentu lub polecać dostępne nagrania do wykorzystania w ramach ćwiczeń.
Wszyscy nauczyciele prowadzą ewidencję przeprowadzonych zajęć i monitorują frekwencję uczniów.

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content