Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach  

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Na podstawie:
1)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1389),
2)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1830).
 
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania pracy szkoły dyrektor informuje o wprowadzeniu nauczania zdalnego od 26.10. 2020r.. Nauczanie to odbywać się będzie poprzez:
– kontakt z nauczycielami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
– wykonywanie poleceń nauczyciela oraz przekazywanie informacji zwrotnej o wykonanym zadaniu.
Tygodniowy rozkład zajęć i zakres treści nauczania ustala nauczyciel prowadzący w sposób umożliwiający realizację podstawy programowej.
Wymiana informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna podlegać ogólnym zasadom ochrony danych osobowych. Materiały w postaci filmów i nagrań nie podlegają publikacji, są one przetwarzane wyłącznie przez uczniów, rodziców i nauczycieli prowadzących dane zajęcia dydaktyczne i powinny być okresowo usuwane.
W nauce zdalnej wykorzystywana jest platforma Office365 oraz inne narzędzia ustalone przez nauczyciela w porozumieniu z kierownikiem sekcji lub dyrekcją szkoły.
 
INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW/OPIEKUNÓW DOTYCZĄCA ZASAD I FORM PROWADZENIA ZAJĘĆ
1. Nauczyciele przedmiotu głównego oraz fortepianu dodatkowego/obowiązkowego/dla wokalistów realizują lekcje zgodnie z obowiązującym wcześniej tygodniowym planem zajęć. W porozumieniu z uczniami i rodzicami/opiekunami zmianie może ulec godzina lekcji. Lekcje prowadzone są w sposób bezpośredni on-line,  a także poprzez wymianę filmów dydaktycznych prezentujących wykonania nauczyciela i ucznia, każdorazowo opatrzonych komentarzem, przekazywanie wskazówek do codziennej pracy, a w przypadku wokalistyki także tłumaczenie tekstów zalecanych utworów z literatury obcej i ćwiczenia oddechowe.  W sytuacji braku dostępnego instrumentu (fortepian dodatkowy/ obowiązkowy/ dla wokalistów) nauczyciel zadaje materiał dostosowany do możliwości ucznia – czytanie nut, realizację rytmu, ćwiczenia palcowe do wykonania, analizę utworu.
2. Zajęcia z przedmiotów zbiorowych odbywają się w sposób bezpośredni on-line,  a także polegają na wymianie pomiędzy nauczycielami i uczniami materiałów i ćwiczeń, również z wykorzystaniem zalecanych przez CEA materiałów do nauki zdalnej. Część materiałów może być zamieszczana w zakładce „komunikaty dla uczniów” na stronie internetowej szkoły. Częstotliwość publikacji będzie zgodna z obowiązującym planem lekcji. Uczniowie będą oceniani na podstawie zaangażowania w naukę zdalną a także zadań i testów odesłanych do nauczyciela.
Nauczyciele zespołów kameralnych będą prowadzili kontrolę realizacji poszczególnych partii przez członków zespołu, a także polecali dostępne materiały z kameralistyki, do samodzielnego zapoznania się i wymiany uwag. W przypadku dużych zespołów (chór, orkiestra, zespół instrumentalny) nauczyciele przygotowują zadania dotyczące przygotowania fragmentu swojej partii, ćwiczeń oddechowych, zapoznania się z interesującymi wykonaniami realizowanych utworów, poszerzania wiedzy na temat repertuaru zespołowego.
3. Nauczyciele akompaniatorzy mają obowiązek systematycznego kontaktu z nauczycielami przedmiotu głównego, pozyskiwania nut i przygotowywania swojej partii. Na potrzeby uczniów mogą nagrywać fragmenty akompaniamentu lub polecać dostępne nagrania do wykorzystania w ramach ćwiczeń.
Wszyscy nauczyciele prowadzą ewidencję przeprowadzonych zajęć i monitorują frekwencję uczniów.
 

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content